Άρθρα

Βρείτε παρακάτω άρθρα σχετικά με την Πνευμονική Υπέρταση

2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS)